Klauzula RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 62 w Katowicach przy ulicy Oswobodzenia 61, Tel. 32 255 70 52, e-mail: [email protected]
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr Tel: 32 6061323 lub pod wskazanym adresem mailowym: [email protected]
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą przedszkola;  firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia iprawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
  • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  • Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW przedszkola określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.