Rekrutacja 2020/2021

       HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

UWAGA

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą. Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.
Z poważaniem,
Klaudia Czajkowska (Sieradzy)Urząd Miasta KatowiceWydział Edukacji i Sportu

W dniach od 9.03 do 13.03 2020 r. rodzice składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

Deklaracje oraz wszelkie dokumenty związane z rekrutacją dostępne są na terenie przedszkola lub na stronie internetowej katowice.nabory.pl

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp . Data Czynność
1 od 13.03.2020r. od godz. 15:00      Udostępnienie rodzicom  za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej  
2 od 16.03.2020r. godz. 9:00 do 27.03.2020r. godz. 15:00 Rekrutacja podstawowa. Rodzice składają wniosek w przedszkolu  wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.  
3 27.03.2020r. godz. 15:00 Zamknięcie systemu dla rodziców  
4 17.04.2020r. godz. 15:00  Komisja rekrutacyjna ogłasza  wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do placówki
5   od 20.04.2020r. od godz. 9:00 do 27.04.2020r. do godz. 15:00   Potwierdzanie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
6  04.05.2020r. godz. 9:00   Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.   Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki.
7 od . 06.07.2020 od godz. 9:00 do . 09.07.2020 do godz. 15:00   Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w przedszkolu pozostały wolne miejsca.

KRYTERIA NABORU 2020-2021

Zarządzeniem Nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2020 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2020/2021

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  prawo oświatowe (Dz. U. poz.1148 z 2019r.):

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawość kandydata,
  • niepełnosprawość jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawość obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawość rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

1) dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt;

2) dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt;

3) dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;

4) dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;

5) dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.

 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w :

1) dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

2) dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;

3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

4) dla kryterium określonego w pkt. 4 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

5) dla kryterium określonego w pkt. 5 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem  

Regulamin_rekrutacji (1)

Zarzadzenie_-_postepowanie_rekrutacyjne_na_rok_szkolny_2020-2021 (1)