Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja na nowy rok szkolny odbędzie się od 13.03.2024 od godziny 11.00 do godziny 26.03.2024 do godziny 13.00. Link do rekrutacji: https://katowice.e-nabor.pl/ .Po zalogowaniu się na stronie rekrutacji należy uważnie wypełnić wniosek oraz zaznaczyć odpowiednie kryteria. Po wypełnieniu należy go wydrukować, podpisać i dołączyć odpowiednie dokumenty ( jeśli dane kryterium tego wymaga). Cały pakiet należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci. W procesie naboru nie uczestniczą dzieci już uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożą pisemną „Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego” (dostępna do pobrania poniżej). Informacje szczegółowe dotyczące rekrutacji od UM Katowice:

Zarzadzenie_PMK_nr_3707-2023-terminy_rekrutacji_do_SP_i_MP_na_2024-2025.pdf

 

 • KRYTERIA NABORU 2024-2025 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3707/2023
  Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 grudnia 2023r. Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia .Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:1. dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy – 64 pkt.;2. kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych – 32 pkt.;3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym – 16 pkt;4. kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 8 pkt;5. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach – 4 pkt;6. kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka – 2 pkt.
 • Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:
 • 1. dla kryterium określonego w pkt 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego
 • 2. dla kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;
 • 3. dla kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno-przedszkolnym;
 • 4. dla kryterium określonego w pkt 4 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 • 5. dla kryterium określonego w pkt 5 – oświadczenie;
 • 6. dla kryterium określonego w pkt 6 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.